tomaszek

44 teksty – auto­rem jest to­maszek.

Wybredny

Ma­sak­ra, właśnie zdałem so­bie sprawę, że jes­tem tak wrażli­wy na piękno, że nie mógłbym mieć brzyd­kiej dziewczyny:) 

opowiadanie • 10 lutego 2015, 20:41

Nie można przyz­wycza­jać się do sa­mot­ności. Cza­sami trze­ba wyjść szczęściu na przeciw. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 lutego 2015, 20:06

Ludzie są nie po­ważni. Poważnie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 grudnia 2014, 14:02

Bez­senne no­ce…zaz­wyczaj z oba­wy przed czymś no­wym. Zaz­wyczaj nieprzespane. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 listopada 2014, 02:05

Bez miłości.....


I ni­by dro­ga do­nikąd….ale idę z ciekawości 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 listopada 2014, 21:48

Nie wszys­tkie księżniczki można ura­tować….niektóre po pros­tu nie chcą opuścić swoich zamków… 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 października 2014, 08:14

Wiem, że pot­rze­ba cu­du. Wiem, że się zdarzy….ale naj­gor­sze jest to czekanie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 września 2014, 23:36

Śniło mi się, że Pu­tin zaata­kował War­szawę i że zas­pałem do ro­boty. Obudziłem się i wie­działem, że to nie możli­we, że to już by była os­ta­teczność i w ogóle, a po­tem so­bie przy­pom­niałem że dziś mam prze­cież wolne. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 września 2014, 23:31

Tęskno­ta i sa­mot­ność za­bija….nie bie­rze jeńców. Chciałbym gdzieś uciec, ale przed sa­mym sobą i swoimi myśla­mi nie da się uciec. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 września 2014, 16:33

Za­kochałem się.....i chy­ba nie łat­wo będzie to rozchodzić. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 września 2014, 16:27
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tomaszek

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 lutego 2015, 23:39Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Wybredny

10 lutego 2015, 20:44Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Wybredny

10 lutego 2015, 20:41tomaszek do­dał no­wy tek­st Wybredny

3 lutego 2015, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie można przyz­wycza­jać się [...]

3 lutego 2015, 20:06tomaszek do­dał no­wy tek­st Nie można przyz­wycza­jać się [...]

27 grudnia 2014, 05:45Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Ludzie są nie po­ważni. [...] 

26 grudnia 2014, 14:02tomaszek do­dał no­wy tek­st Ludzie są nie po­ważni. [...] 

20 grudnia 2014, 00:09tomaszek sko­men­to­wał tek­st Czasami chce mi się [...]

24 listopada 2014, 02:05tomaszek do­dał no­wy tek­st Bezsenne no­ce…zaz­wyczaj z oba­wy [...]

18 listopada 2014, 21:48tomaszek do­dał no­wy tek­st Bez miłości..... I ni­by dro­ga [...]